Cutting

Machining

Punching

Assembling

Gluing

Packing